Hub Meeting 2013 - Ljubljana/Maribor

This category contains 8 posts

Proba

Revivazapa

Skupna izjava udeležencev Hub meetinga / povezovalnega srečanja 2013 Maribor–Ljubljana

Hub meeting / povezovalno srečanje 2013 Maribor–Ljubljana je nadaljevanje procesa srečanj evropskih gibanj. Izmenjevali smo izkušnje s petih področij: znanja, migracij, radikalnega socialnega dela, vladovanja v mestu in konstituirajočega procesa. Izhajajoč iz lokalnih razlik smo razpravljali o odpiranju skupnega prostora, v katerem razumemo Evropo ne kot (...)

Common Statement Maribor–Ljubljana Hub Meeting 2013

Hub Meeting 2013 Maribor‐Ljubljana is the continuation of a European movements meetings process. We shared our experiences around five topics: governance of the city; knowledge; migration; women, crisis and radical social care; and the constituent process. Starting from our local differences we talked about opening common space in which we think of (...)

Hub Meeting 2013 - LIVE

Program povezovalnega srečanja 2013

18.4., Maribor 10:30 – 12:30 Prevoz iz Ljubljane (@ Socialni center Rog) in prihod v Maribor (@ Gustaf, Pekarna) 13:00 - 15:00 Splošna skupščina Predstavitev in izmenjava informacij o potekajočih in načrtovanih procesih, iniciativah in akcijah (@ Gustaf, Pekarna) 16:00 - 18:00 Delavnica 1 Upiranje neoliberalnemu vladovanju v mestu (@ Gustaf, Pekarna) Na (...)

Hub Meeting 2013 Program

18th (Maribor) 10:30 – 12:30 Travel from Ljubljana (@ Social Center Rog) and arrival in Maribor (@ Gustaf, Pekarna) 13:00 – 15:00 General Assembly Introductions and sharing info’s about ongoing and future processes, initiatives and actions etc. (@ Gustaf, Pekarna) 16:00 – 18:00 Workshop 1 Resistance to neoliberal governance of the city (@ Gustaf, (...)

Hub Meeting Ljubljana - Maribor

Call for participation Uprisings against austerity and corruption are engulfing Europe and the Mediterranean. After Arab springs, occupations of squares in Spain, mass protests against austerity in Portugal and Italy, and dramatic resistance to the European crisis dictatorship in Greece, uprisings are virulently breaking out across Eastern Europe, most (...)

Povezovalno srečanje Ljubljana – Maribor

Poziv k sodelovanju Upori proti varčevalnim ukrepom so zajeli celotno Evropo in Sredozemlje. Po arabskih pomladih, zasedbi trgov po Španiji, množičnih protestih proti varčevanju na Portugalskem in v Italiji in dramatičnem uporu proti evropski krizni diktaturi v Grčiji, so se vstaje razširile po celotni Vzhodni Evropi, zlasti Sloveniji, Bolgariji in na (...)